ENG

SLOVAKIA
STEEL MILLS

Jeden z najväčších konkurzov
v CEE regióne.

Vitajte

Začala unikátna investičná príležitosť, kedy konkurzný správca spustil predaj časti podniku SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze (SSM). SSM predstavuje mini oceliareň postavenú vo východnej časti Slovenskej republiky, založenej na technológii dodávanej nemeckou skupinou SMS, ktorá je lídrom v tejto oblasti. Minioceliareň bola primárne projektovaná na výrobu stavebnej ocele a je založená na dvoj-stupňovom výrobnom procese, oceliarni a valcovni.

Spoločnosť SSM spustila výrobu v roku 2011, kde sa po tri a pol ročnej prevádzke dostala do konkurzu. V tom čase taktiež došlo k odbornému zakonzervovaniu všetkých významných technológií.

V súčasnosti prebieha proces medzinárodného verejného ponukového konania na odpredaj SSM (Tender), hlavnými časťami odpredaja sú:

- kľúčové výrobné technológie,
- budovy,
- ostatný prevádzkový majetok potrebný pre výrobný proces.

Podmienky a proces Tendra sa riadia Záväznými podmienkami predaja (ZPP). ZPP predstavujú nosný dokument, ktorý definuje základné pravidlá ponukového konania ako napríklad podmienky prihlásenia sa do Tendra, postup a spôsob podávania ponúk, ako aj časový rámec.

Všetky potrebné dokumenty pre účel zapojenia sa do Tendra sú k dispozícií na stiahnutie nižšie:

620,000 ton/rok sochorov

480,000 ton/rok finálnych produktov

Produkty

Polotovary sochory (130mm x 130mm x 12 m)
Finálne produkty betonárska rebierková
oceľ v tyčiach
(Ø 8 mm – Ø 36 mm)
Finálne produkty betonárska rebierková
oceľ vo zvitkoch
(Ø 8 mm – Ø 16 mm)
Finálne produkty valcovaný drôt (Ø 5.5 mm – Ø 16 mm)
Finálne produkty závitová tyč (Ø 14 mm – Ø 36 mm)

Kontaktujte nás

Slovenská správcovská
a reštrukturalizačná, k. s.

Horná 23
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Miroslav Duračinský
Konkurzný správca
E-mail: ssm@ssr.sk
(„Správca“)

MiddleCap Partners
E-mail: info@middlecap.sk
(„Odborný konzultant“)

Všetky podmienky a informácie týkajúce sa procesu predaja sú popísané v Záväzných podmienkach medzinárodného verejného ponukového konania na výber záujemcu o nadobudnutie Časti podniku Úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie vyššie.